தரிசனம்

தரிசனம்

உலகம் முழுவதிலும் மறுபடியும்பிறந்த விசுவாசிகள் அழிந்துபோய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள். இல்லை… அவர்கள் பாவத்தில் அழிந்துபோகவில்லை.